1. TS TẠ XUÂN TỀ – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo dục Quốc gia, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

2. PGS, TS TRẦN KHÁNH ĐỨC – Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo dục Quốc gia, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục Việt Nam.

3. Ths NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG – Cố vấn chương trình dạy học thông minh.

4. Ths NGUYỄN ANH TUẤN – Cố vấn chương trình tiếng Anh.

5. Thầy TRƯƠNG ĐÌNH DU – Cố vấn chương trình kỹ năng mềm.

Bình Luận