THỜI KHÓA BIỂU  HỌC BÁN TRÚ  LỚP 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2015)

 

  THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán
Tự nhiên Xã hội Thể dục Ôn Toán Thủ công Âm nhạc
Ôn Tiếng Việt NGLL Mỹ Thuật Tin học SHL
CHIỀU Ôn Toán Đạo đức Anh văn Anh văn Anh văn
Tin học Anh văn Ôn tiếng Việt Toán Ôn tiếng Việt

 

Bình Luận